Te Pou offices are open across the country. In Auckland there are restrictions in place, and the ability to permit visitors is limited. We encourage you to contact our team by email or phone in the first instance - see our staff contact page for details. Stay safe everyone.

Te Pou offices are open across the country. In Auckland there are restrictions in place, and the ability to permit visitors is limited. We encourage you to contact our team by email or phone in the first instance - see our staff contact page for details. Stay safe everyone.

Ko e Nāunau Malu’i (PPE): Guidance for NGO community workers (Tongan)

Publication date: 27 August 2020

‘Oku fakataumu’a ‘a e tohi fakahinohino’ ni, kiate kinautolu ‘oku ‘i he ngaahi potungāue tāutaha, ‘o ‘ikai te nau ‘i he malumalu ‘o e Pule’anga’, pea  ‘oku nau tokoni’i ‘a e kakai ‘i honau ngaahi ‘api takitaha ‘a ia kuo osi fale’i ke nau ngāue’aki ‘a e naunau malu’i (PPE) mei he’enau ngaahi ngāue’anga.